Tanulmányi Osztály- igazgatási ügyintéző

Óbudai Egyetem  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Doberdó u. 6. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A felvett hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása a beiratkozástól az oklevél átadásáig. A leckekönyvek, törzskönyvek, törzslapok ügyrend szerinti kezelése. A hallgatói igazolások és statisztikai adatszolgáltatások előkészítése. A neptun rendszerben lévő hallgatói nyilvántartás szabályzat szerinti kezelése. Hallgatói kérvények nyilvántartása, kezelése. Levelezős hallgatók ügyeinek kezelése, koordinálása konzultációk során. A vezetők által kijelölt egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Felelősség és hivatástudat; jó együttműködés a kollégákkal és a hallgatókkal; nyitottság, tájékozottság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Felsőfokú iskolai végzettség
 • 1 év szakmai tapasztalat.
 • Neptun rendszer használata.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
 • A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartha Eszter nyújt, a 666-5907, 666-5905 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • OE honlap - 2019. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-RKK-DH 924/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közzététel: 
2019. október 24.