A mesterképzési szakokra való felvétel feltételei

A részletes szabályozás megtalálható az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatában:
https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/10-az-obudai-egyetem-felveteli-szabalyzata/

KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a könnyűipari mérnöki alapképzési szak.
 2. A 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető az ipari termék- és formatervező mérnöki, a környezetmérnöki, a vegyészmérnöki, a faipari mérnöki, az anyagmérnöki, a gépészmérnöki és a műszaki menedzser alapképzési szak.
 3. A mesterképzésbe való felvétel további feltétele, hogy a 2. pontban meghatározott alapképzési szakokról oklevéllel jelentkező legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:
  • a) természettudományi ismeretek területéről (ezen belül matematika legalább 4 kredit, fizika legalább 4 kredit, kémia legalább 4 kredit, biológia-ökológia legalább 4 kredit) legalább 20 kredit;
  • b) gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetjog, menedzsment, szervezés, projektmenedzsment, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek) területéről legalább 10 kredit;
  • c) környezetmérnöki szakmai alapismeretek [mérnöki ismeretek; egészség-, és munkavédelem, analitika- és méréstechnika, környezettan (talajtan, környezeti kémia, környezetvédelmi biotechnológia); környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem, szennyvízkezelés, levegőtisztaság-védelem, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, sugárzásvédelem, természeti környezet védelme); környezetelemzés (környezetinformatika, környezetállapot-értékelés); környezetmenedzsment] területén legalább 30 kredit.
 4. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

IPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak.
 2. A 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az anyagmérnöki, a közlekedésmérnöki, a faipari mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki és a műszaki menedzser alapképzési szak.
 3. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:
  • a) természettudományos alapismeretek területén 20 kredit;
  • b) humán ismeretek területén 10 kredit;
  • c) szakmai ismeretek területén 40 kredit.
 4. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
  Ha a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amelyhez szükséges további krediteket szereznie, kérvényeznie kell az egyetemtől az ún. előzetes krediteljárás lefolytatását.
  A kérvény itt található >>
  A kérvény benyújtási határideje a mindenkori hiánypótlási határidőt megelőző 10. munkanap. A jelentkezőnek a kérvényéhez csatolnia kell a felsőfokú tanulmányairól szóló okiratok (pl. leckekönyv vagy oklevélmelléklet) másolatát. Az egyetem a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező, és ha igen, akkor kiadja számára az "előzetes kreditelismerési határozatot". A határozatot a felvételi kérelem beadásakor, de legkésőbb a hiánypótlási határidőig kell beküldeni.
  Amennyiben a felvételi beszélgetés során feltett kérdések azt megkövetelik, a jelentkezőnek szükséges magával hozni a felvételi beszélgetésre az adott kérdéshez kapcsolódó kiegészítő anyagot (motivációs levél, szakmai portfólió stb.).

Pontszámítás

 

A mesterképzésre történő jelentkezés esetén az egyetem a felvételi kérelmeket az alapképzésben elért eredmények, a felvételi beszélgetésen kapott pontszámok, valamint az egyetem által meghatározott többletteljesítmények alapulvételével rangsorolja. Az így elérhető összpontszám legfeljebb 100 pont lehet. Csak az a jelentkező vehető fel, akinek az összpontszáma eléri az 50 pontot.

A könnyűipari mérnöki és ipari terméktervező mérnöki mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő módon számolják:

 • a) maximum 60 pont érhető el az oklevél minősítésének 12-szeres szorzatával (egész számra kerekítve), vagy az utolsó négy félév tanulmányi átlagának 12-szeres szorzatával (egész számra kerekítve)
 • b) maximum 20 pont szerezhető a felvételi beszélgetésen (motiváció, szakmai-, tudományos felkészültség):
  • ba) a jelentkező műszaki érdeklődése, ismeretei (maximum 12 pont);
  • bb) a jelentkező általános műveltsége, tájékozottsága illetve személyisége (maximum 8 pont)
 • c) maximum 20 pont szerezhető többletpontként
  • ca) Országos Tudományos Diákköri eredményért (legalább 3. helyezésért) (max. 5 pont),
  • cb) Tudományos Diákköri eredményért (legalább 3. helyezésért) (max. 3 pont),
  • cc) külföldi részképzésért 3 pont,
  • cd) szakmai tudományos munkáért 5 pont,
  • ce) a jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért -középfokú (B2) komplex nyelvvizsga esetén 6 pont -felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga esetén 10 pont
   Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.
  • cf) legfeljebb 10 pont adható az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
Utolsó módosítás: 
2022. október 20.