MSc szakok, specializációk

Ipari terméktervező mérnöki MSc szak

Diploma megnevezése: Ipari terméktervező mérnök (Master's Degree in Industrial Design Engineering)

MSc képzés - nappali és levelező (4 félév)

A képzés célja:

Az Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak mesterképzésben való továbbfejlesztése tudatos összhangban van hazánk gazdaságstratégiai érdekeivel, a Kormány a munkaerőpiac fejlesztéséről megfogalmazott célkitűzéseivel.

A karok közötti szinergiára építve, közös, gyakorlatorientált projektekben formatervezési feladatok látvány- és prototípus terveinek megvalósítását tervezzük, a kreatív ipar bevonásával.

A képzés célja olyan ipari terméktervező mérnökök képzése, akik képesek rugalmasan és hatékonyan reagálni a globalizálódó piacgazdaság kihívásaira. A jövő mérnökeinek, ipari szakembereinek és kutatóinak komplexen képzett, a változásokhoz könnyen alkalmazkodó, kreatív döntéshozókká kell fejlődni. Ezért az egyetemi oktatás és a tudományos továbbképzés célja nem a létező ismeretek és tudás egyszerű továbbadása, hanem az alkotó gondolkodás kifejlesztése.

Specializáció:
Termék- és arculattervezés

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzettek a műszaki-tudományos, gazdasági, humán, nyelvi, valamint formatervezői (design) ismereteikkel alkalmasak a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló munkavégzésre, alkotó csoportok vezetésére mind a hazai kis-, közép- és nagyvállalati, mind pedig nemzetközi környezetben. Az e szakon végzett mérnökök, mint önálló ipari terméktervezők, vagy mint tanácsadók is tevékenykedhetnek. Mindezek mellett a végzett hallgató a szolgáltatói szférában és a közigazgatásban is el tud helyezkedni, ahol az ember-termék kapcsolathoz kötődő tudását és a termékek beszerzésében és felhasználásában szerzett jártasságát is tudja kamatoztatni.
A mesterszintű diplomával rendelkező terméktervező mérnöki iránt a gazdaság részéről folyamatosan nagy a kereslet, sokoldalú felkészültségük, jó kommunikációs készségük, rugalmasságuk és gyors alkalmazkodási képességük miatt.
A képzési program felkészít a kutatófejlesztő munkára, további önálló ismeretszerzésre. Felkészültek tanumányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kik jelentkezhetnek?

A gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az anyagmérnöki, a közlekedésmérnöki, a faipari mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki és a műszaki menedzser alapképzési szakokon végzetteknek ajánljuk.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

  • természettudományos alapismeretek területén 20 kredit;
  • és humán ismeretek területén 10 kredit;
  • szakmai ismeretek területén 40 kredit.

Képzési program >>


Könnyűipari mérnöki szak

FORMÁJA: MESTERKÉPZÉS (MSC)

TAGOZAT:  NAPPALI, LEVELEZŐ

KÉPZÉSI IDŐ  (a szak elvégzéséhez szükséges optimális idő):

  • NAPPALI TAGOZAT: 4 SZEMESZTER
  • LEVELEZŐ TAGOZAT: 4 SZEMESZTER

A diploma megnevezése:  könnyűipari mérnök (MSc)

A képzés célja:

A képzést a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karával közösen indítjuk.
A már BSc diplomát szerzett hallgatók folytathatják mesterképzésen tanulmányaikat.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek egymásra épülésével, a korszerű oktatási módszerek és eszközök felhasználásával, a laboratóriumi és az üzemi gyakorlatok megfelelő arányú alkalmazásával válik biztosítottá, hogy a hallgatók mind az elméleti elmélyültség, mind a gyakorlati tudás kellő szintjére jussanak. A hallgatóknak az oktatási intézmény által elnyert pályázatokban, projekt munkákban való részvétele, az utolsó szemeszterben egy üzemi feladat konkrét megoldása támogatja az ismeretszerzést. A gyakorlati oktatás a könnyűipari vállalatokkal kötött együttműködés keretében és nyári termelési gyakorlat formájában folyik. A szakmai törzsanyagban szereplő gyakorlati tárgyak (Technológiai mérések), valamint a differenciált szakmai ismeretek segítik a legnagyobb mértékben a későbbi doktori (PhD) képzés kutatási tevékenységét. A hallgatók a képzés során megismerkednek azokkal az anyagvizsgálati módszerekkel, melyeket diplomamunkájuk elkészítéséhez vagy kutatásaikhoz alkalmaznak. A 6 féle specializáció ráépül a BSc-n tanulható ismeretekre, a tantervben a kapcsolódó szakmai területekre is találhatóak leágazások.

Specializációk:

  • Csomagolástechnológus, nyomdaipari és médiatechnológus, papírfeldolgozó, minőségirányító, terméktervező, texti-bőr-ruházati technológus

Képzési program >>


Mérnöktanári szak

FORMÁJA: MESTERKÉPZÉS (MA)

TAGOZAT:  NAPPALI, LEVELEZŐ

KÉPZÉSI IDŐ  (a szak elvégzéséhez szükséges optimális idő):

  • NAPPALI TAGOZAT:  3 TANULMÁNYI + 1 GYAKORLATI SZEMESZTER
  • LEVELEZŐ TAGOZAT:  3 TANULMÁNYI + 1 GYAKORLATI SZEMESZTER

A diploma megnevezése:  mérnöktanár (könnyűipari mérnök)

A képzés célja:

A műszaki képzettségre építve az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a hallgató specializációjának megfelelő tantárgyak tanítására (elméleti órák, laboratóriumi és gyakorlati foglalkozások vezetésére) és önálló, alkotó tanári munkára való felkészítés.

Bővebb információ a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ honlapján >>>

Utolsó módosítás: 
2020. január 14.