Záróvizsgák a távoktatásban 2020

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 2019/20 tanév 2. félév záróvizsgáinak eljárásrendje és ahhoz kapcsolódó határidők

 

A 4/2020. (V. 18.) rektori utasítás az Óbudai Egyetem záróvizsgáztatási rendjéről a 2019/2020. tanév 2. félévében, a veszélyhelyzetre tekintettel utasítás alapján a záróvizsgákat a hallgatók, az oktatók és a munkatársak egészségének védelme érdekében, a személyes jelenlét elkerülése érdekében, on-line formában kell lebonyolítani.

 1. A záróvizsgákat 2020. július 6-15. közötti időszakban a Microsoft Teams rendszerben kell minden képzésen és szakon megszervezni. A rendszerhez minden oktatónak és hallgatónak (amennyiben Office 365 rendszert alkalmaz) van elérési lehetősége. A záróvizsga bizottsági tagok és a hallgatók belépését ellenőrizni szükséges legalább a záróvizsgát megelőző min. egy héttel meghirdetett konzultáció/próba keretében. Ez alkalommal ellenőrizni kell a belépés sikerességét, a kamerák és hang állapotát, valamint a képernyő megosztást. A rendszerbe való belépés és a rendszer használata részletezve megtalálható az alábbi link alatt: https://elearning.uni-obuda.hu/edti/wp-content/uploads/2020/04/microsoft-teams-rovid-utmutato.pdf.
  A záróvizsgákat szervezeti egységenként kell lebonyolítani, biztosítva a megfelelő digitális feltételeket.
  Az egyes záróvizsgák időpontjainak meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a felsőfokú tanulmányaikat 2020. évi általános felvételi eljárásban felvételi jelentkezést benyújtott hallgatók számára a tanulmányok sikeres befejezését, lezárását igazoló dokumentumok feltöltésének határideje 2020. július 09.
 2. A záróvizsgára jelentkező hallgatónak az online vizsgában való részvételhez szükséges eszközöket, és a vizsgához szükséges nyugodt környezetet biztosítania kell. Amennyiben a hallgató jelzi, hogy az online vizsgarendben nem tud részt venni, megfelelő indoklás esetén számára biztosítani kell a záróvizsga lehetőségét, lebonyolításához a kar dékánjának engedélye szükséges és a kiadott engedélyben meghatározott feltételek mellett kell legkésőbb 2020. augusztus 31-i oklevél kiadás határidővel (műszaki mérnökasszisztens képzésben ezen túl is lehet) megszervezni.
 3. A záróvizsga bizottságok összetétele minimum 3 fő, a rektori utasításban megadott feltételek mellett az alábbiak szerint:
  1 elnök (docens vagy magasabb beosztású kolléga, nem szükséges külsős tagot bevonni)
  2 bizottsági tag (egyik tag a jegyzői tevékenységet is elláthatja)
  1 jegyző (egyben kérdezőtanár is lehet)
 4. A záróvizsgára a hallgatókat pontos érkezési időponttal kell beosztani és az időpontot legalább egy héttel korábban a hallgatónak meg kell adni. Az időbeosztás készítésénél egy hallgatóra min. 30 perc vizsgáztatási időt biztosítani kell.
 5. A záróvizsgázó hallgatók szakdolgozatukat/záródolgozatukat 2020. május 22-i határidővel (műszaki mérnökasszisztens képzésen május 29-ig) töltötték fel plágium ellenőrzésre és a Moodle rendszerben szervezeti egységenként létrehozott Szakdolgozati kurzusokba. A szakdolgozat/záródolgozat prezentációkat legkésőbb 2020. június 30-ig kell a Moodle rendszerbe elektronikusan feltölteni. Mivel az idei záróvizsgákhoz kapcsolódóan a szakdolgozatot/záródolgozatot nem kell nyomtatott/bekötött formában leadni, így a bírálónak, illetve a bizottságok tagjainak a belső konzulensek adják meg a dolgozat elektronikus letöltésének helyét (Moodle rendszer) illetve továbbítják a minden dokumentumot (aláírt feladatlap, nyilatkozat, stb), mellékletet tartalmazó dolgozatot.
  A titkosított dolgozatokat fel kell tölteni plágium ellenőrzésre, de nem szabad feltölteni a Moodle rendszerben található Szakdolgozat kurzusba. Ebben az esetben a hallgató a titkosított dolgozatot csak a belső konzulensnek küldheti el e-mailben, és a belső konzulens jogosult csak a dolgozatot továbbítani a bírálónak, illetve a záróvizsga bizottságok tagjainak.
 6. A záróvizsga online terében egyidejűleg a bizottság tagjainak és legalább két hallgatónak kell tartózkodnia, kivétel a titkosított dolgozatok védése, mely esetben csak a bizottság tagjai (aláírva a titoktartási nyilatkozatokat) és a záróvizsgázó hallgató vehet részt. Ez esetben is a tételekre történő válaszadáskor biztosítani kell legalább egy másik hallgató jelenlétét is.
 7. A hallgató köteles a záróvizsga bizottság kérésére magát személyi azonosító dokumentum felmutatásával igazolni, továbbá a bizottság elnökének jogában áll felszólítani a hallgatót, hogy kamerájának segítségével mutassa meg környezetét, asztalát mellyel bizonyíthatja, hogy a záróvizsgán nem megengedett eszközöket, segédanyagokat nem használ. A hallgató számára a vizsga teljes időtartama alatt elő kell írni a kamera és a teljes képernyő használatát.
 8. A szakdolgozat/záródolgozat védése és a tantervben előírt tárgyakból tett részvizsgák egy időpontban- egy napon belül - szervezendőek meg. A hallgató abban az esetben tehet a tantervben előírt tárgyakból részvizsgát, ha a bizottság a szakdolgozatát/záródolgozatát legalább elégséges (2) minősítéssel elfogadta. A szakdolgozat/záródolgozat elektronikus verzióját, valamint azok bírálatait a vizsgaszervező szervezeti egység záróvizsgák lebonyolításával megbízott felelőse legkésőbb 3 nappal az adott záróvizsga előtt a záró vizsga-bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátja, illetve értesíti őket azok letöltési helyéről.
 9. A záróvizsga tantárgyak tétel húzását a bizottság elnökének jelenlétében és az általa meghatározott módon kell lebonyolítani (pl. sorszámozott borítékokban elhelyezve véletlenszerűen a tételeket és a hallgató a boríték számát nevezi meg). A speciális igényeket, feltételeket a szervezeti egységek külön határozzák meg a hallgatóknak adott részletes záróvizsga tájékoztatóikban, melyeket a Szakdolgozati kurzusban és az Intézet honlapján is közzétesznek.
 10. A tételekre adott válaszadást a hallgatónak a tétel kihúzását követően azonnal el kell kezdeni, a TVSZ szerinti felkészülési idő az online záróvizsga esetében nem áll rendelkezésére.
 11. A vizsgáról kizárólag a záróvizsga-bizottság készíthet kép- és hangfelvételt, amit legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tárolhat. A hallgató eddig a határidőig, illetve az oklevél hivatalos átvételéig kérheti a felvétel megtekintését.
  Titkosított szakdolgozat védése esetén hang és képfelvétel nem készülhet, de a tétel-felelésnél már rögzíteni kell az adott hallgató esetében a vizsgát.
 12. A záróvizsga-bizottság tagjai az utolsó részvizsgáját befejező hallgató után egy külön zárt online csoportban egyeztetik véleményüket, meghatározzák a záróvizsga eredményeket. Ezt követően visszatérnek a záróvizsga bizottsági csoportba, ahova a hallgatók is visszalépnek (a vizsgán előre közölni kell az eredményhirdetés időpontját) eredményhirdetésre és közlik a hallgatókkal a bizottság által közösen megállapított záróvizsga osztályzatot és minősítést.
 13. A záróvizsgán jegyzőkönyv készül, melyet minden bizottsági tagnak alá kell írni legkésőbb a vizsgát követő napon. A záróvizsga-jegyzőkönyv vezetője a záróvizsga után véglegesíti a jegyzőkönyveket, kinyomtatja, aláírja és aláíratja a záróvizsga-bizottság tagjaival is, ezután átadja az adott szervezeti egység záróvizsgák lebonyolításával megbízott felelősének.
 14. A záróvizsga közben felmerülő bármilyen probléma esetén a bizottság elnökének döntése alapján kell eljárni. Az esetlegesen az online rendszer működésében bekövetkező kapcsolati hiba tisztázására a jegyzőnek a hallgató számára telefon elérést kell biztosítania a vizsga időtartamára, melyen keresztül a hallgató jelezheti a felmerült problémát. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat és a hallgató a számára még előírt időintervallumban vissza tud lépni folytathatja a vizsgát az elnök döntése alapján, amennyiben azon időn túl tud csak visszakapcsolódni új tétel húzásával folytathatja csak a vizsgát, illetve számára egy másik bizottságban újabb időpontot kell biztosítani.
 15. Amennyiben a sikeres záróvizsgát tett hallgató nem rendelkezik a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben az adott szak képesítési és kimeneti követelményeiben előírt nyelvvizsga bizonyítvánnyal, a záróvizsga jegyzőkönyvet a következő záradékkal kell ellátni:

  "2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, és a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet „a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről” 6.§-a értelmében mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól, így számára az oklevél kiadható."

Amennyiben jelen eljárásrendet a záróvizsga szervező egységek képzéseikhez kapcsolódó egyedi sajátosságokat is figyelembe vevő szempontokkal kiegészítik, azt legkésőbb 2020. június 8-ig az intézeti honlapon, a Moodle Szakdolgozat kurzusban közzé kell tenni. A záróvizsgák pontos időbeosztását legkésőbb 2020. június 30-ig a hallgatóknak neptun üzenetben is el kell küldeni.

Budapest, 2020. 05. 28.

A kar vezetésének nevében:
Bodáné Dr. Kendrovics Rita oktatási dékánhelyettes

Utolsó módosítás: 
2020. május 30.