A gyakorlati félévről részletesen

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar műszaki felsőoktatási szakképzésében megszerezhető végzettség: műszaki mérnökasszisztens a specializáció megjelölésével, amely lehet: gépészet, könnyűipar, nyomdaipar vagy környezet védelem-vízgazdálkodás.

A képzési idő: 4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges.

A képzés során felkínált tanórák (kontaktórák) száma az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül: teljes idejű képzésben, nappali tagozaton: 1708 óra (I-III. félév elméleti képzés 1148 óra), a IV. félév viszont teljes egészében gyakorlati, melynek időtartama 14 hét (560 óra).

Levelező tagozaton 564 óra (I-III. félév elméleti képzés 324 óra) a IV. gyakorlati félév összóraszáma 240 óra, 6 hetes szakmai gyakorlat.

A szakmai gyakorlat célja szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

Miért előnyös a szakmai gyakorlat a cégeknek?

Mert segítséget nyújt a munkaerő hiány kezelésében és célirányos, gyakorlati tudású szakemberekkel bővíthetik munkavállalóik sorát, potenciális munkaerőbázist nevelhetnek ki. Fontos szempont, hogy az együttműködés során, fél év alatt ismerik meg a munkavállalójuk kompetenciáit eközben kialakítható a megfelelő cégidentitás is. Igen kedvező a képzési forma a hallgatók bérezés szempontjából.

Mit jelent ez a cégeknek?

A gyakorlati félév a felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely közös tevékenysége, vagyis a szervezés, a tartalomkialakítás, és az ismeretek ellenőrzése is közösen történik, az egyetem minden segítséget megad ezen feladatok elvégzéséhez.

A szakmai gyakorlat megvalósítás érdekében a szakmai gyakorlóhely (gazdálkodó vagy költségvetési szervezet) együttműködési megállapodást köt az egyetemmel, majd ezután az egyetem kezdeményezésére a szakmai gyakorlóhelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi, amennyiben az együttműködés határozatlan időre szól. A szakmai gyakorlóhely által kitöltött és aláírt együttműködési megállapodás 4 példányát kell az egyetem részére elküldeni. Amennyiben a hallgató iskolaszövetkezeten keresztül talál szakmai gyakorlóhelyet abban az esetben háromoldalú együttműködési megállapodás dokumentumot kell kitölteni és aláírva az egyetem részére (5 példányban) megküldeni.

A szakmai gyakorlóhely a hallgatóval szerződést köt és a Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazását biztosítja, melynek mértéke havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka.

Az oktatásban a cég részéről mentorok vesznek részt a gyakorlatok lebonyolításában, akiket az egyetem segít, a mentorok felkészítésével és folyamatos konzultáció biztosításával.

A gyakorlat elvégzéséről a cég kiállít egy Igazolást és kiállítja a Kompetencia értékelő lapot.

Miből áll a gyakorlati félév?

A gyakorlati félévet almodulok, tantervi egységek építik fel melynek konkrét tartamát a céggel egyeztetve, a vállalkozás adottságaihoz szabva tudjuk kialakítani az alábbi területeken:

  • Infrastruktúra és logisztikai folyamatok
  • Alkalmazott technológiák és gépek
  • Feldolgozott anyagok és vizsgálataik
  • Gyártás, termék-előállítás, minőségbiztosítás
  • Munkaszervezési és pénzügyi folyamatok és menedzsment

A hallgatók féléves munkáját a mentorok ellenőrzik szóbeli beszámolók, munkanapló, mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek, értékelésesével, melyekre gyakorlati részjegyet kapnak a hallgatók.

A hallgató a szakmai gyakorlat végén az elvégzett munkájáról beszámolót készít, melyet a szakmai vezető jóváhagy és a hallgató az egyetem Moodle rendszerében a „Szakmai gyakorlat” elnevezésű tantárgyhoz feltölti, illetve Word formátumban vagy kinyomtatva eljuttatja az illetékes tanszéknek/intézetnek.  

Milyen mértékű adminisztrációs terhet jelent a képzés a résztvevőknek?

A vállalkozásoknak az Egyetemmel együttműködési megállapodást, a hallgatókkal hallgatói munkaszerződést kell kötniük. Ezek mintáját az érdeklődő cégeknek megküldjük, a törvényi hivatkozások megjelölésével.

Gyakorlati félévi tantervet kell kialakítani, melyhez az egyetem segítséget nyújt.

Hallgatók elméleti tanulmányait teljes egészében az egyetem biztosítja.

A gyakorlati képzés adminisztrálásához, felhasználóbarát online rendszert hozunk létre, amely lehetővé teszi az egyszerű és visszakövethető adminisztrációt.

A hallgatók számára az egyetem tanulást segítő digitális anyagokat készít, amelyeket a tanulók online érhetnek el az egyetem MOODLE rendszerében.

Miért jó a hallgatóknak?

Mert a diákok az elméleti oktatás mellett valódi gyakorlatot szereznek, már a tanulmányaik idején, miközben személyes kapcsolatot alakíthatnak ki ipari szakemberekkel, és megismernek egy gazdálkodó szervezetet.  a gyakorlati félév során lehetőséget kapnak bizonyítani rátermettségüket, munkaerő piaci előnyt szereznek, és munkájukért fizetést kapnak.

Szakmai gyakorlat igazolása levelező tagozatos hallgatóknak

Levelező tagozatos hallgatók esetében a TÜ 7:11 § (3) szerint: “Azok az esti, levelező, vagy távoktatás munkarendű hallgatók, akik a szakmai gyakorlat dokumentációjának leadási határidejét megelőző 5 éven belül fennállt – az adott szak szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeinek megfelelő –

a) munkaviszonnyal;

b) vállalkozói jogviszonnyal; vagy

c) Erasmus szakmai gyakorlattal

rendelkeznek, lehetőségük van szakmai gyakorlatukat ezzel kiváltani.”

Ebben az esetben egy Nyilatkozatot kell kitölteni, valamint a Munkáltatói igazolást kell leadni az adott specializáció felelősének.

 Szakmai gyakorlat rendje a Műszaki Mérnökasszisztens Felsőoktatási Szakképzésben