Pályázatok

RKK MKI: intézetigazgató

Beadási határidő: 
2018/04/15

Az intézet képzési és kutatási munkájának irányítása és menedzselése; a kar és az egyetem többi szervezeti egységeivel való konstruktív együttműködés, aktív részvétel a kar és az egyetem vezető testületeinek munkájában; kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a szakmai profilba tartozó hazai és külföldi felsőoktatási, valamint más intézményekkel. Az intézeti csapatmunka irányítása, a beosztott közalkalmazottak vezetése, beosztottak személyiségfejlesztésének, tehetséggondozásának koordinálása. Az intézetigazgató feladatát a dékán közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2018

Beadási határidő: 
2018/03/18

A K&H Csoport (Kiíró - a továbbiakban: K&H) ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját. A pályázatban három kategóriában összesen maximum 8 pályázat nyer ösztöndíjat.

RKK DH: dékáni hivatalvezető

Beadási határidő: 
2018/02/15

Koordinálja a kar igazgatásával kapcsolatos tevékenységet, összehangolja az oktatási szervezeti egységek ilyen irányú munkáját; ennek keretében koordinálja a dékán, a dékánhelyettesek, a hivatalvezető ügyviteli-adminisztrációs feladatainak ellátását, a kari iktatási, irattározási/iratkezelési feladatokat, az egyetemi és/vagy kari bizottságok, testületek ügyviteli-adminisztrációs feladatait, a kar hallgatóinak jegyzetellátásával kapcsolatos feladatokat , a karhoz rendelt előadóterem-gazdálkodás biztosítását, a tanfolyami és továbbképzési feladatokkal kapcsolatos kari ügyviteli, szervezési, adminisztrációs feladatokat, a kari szintű PR beiskolázási és marketing feladatok, tájékoztatók stb. ellátását, a PR és Marketing Osztály, valamint a Rektori Hivatal koordinációja mellett, kari szintű nemzetközi kapcsolatok ügyintézését, igazgatási kérdésekben segíti a kar vezetőinek munkáját, a Kari Tanács titkáraként részt vesz az ülés előkészítésében, szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetők, oktatók, munkatársak, hallgatók a Kari Tanács, a kari vezetők határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerjék. Felügyeli a Tanulmányi Osztály és a Gazdasági Csoport által ellátott feladatok végrehajtását.

Hungaropack student 2018 - Csomagolástervezési Diákverseny

Beadási határidő: 
2018/03/14

A Csomagolástervezési Diákverseny alapvető célja a csomagolástechnika szaktárgyat felsőfokú oktatás keretében tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók számára megméret-tetési lehetőség teremtése. Célunk az, hogy a szakmát még tanuló diákok ötleteinek, elképzeléseinek bemutatására lehetőséget adjunk és az arra érdemes munkák tervező-it díjazva tanulmányaikhoz ösztönzést nyújtsunk, szakmai közvélemény előtti bemuta-tásuk révén pedig későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket javítsuk.

RKK MKI: egyetemi docens

Beadási határidő: 
2018/02/09

A "Nyomtatott termékek tervezése", a "Csomagolástervezés" és a Grafikus tervező rendszerek" előadásainak és gyakorlatainak megtartása, továbbá a "Grafikus tervezési gyakorlatok" és a "CAD/CAM I-II." tantárgyak esetében a gyakorlatok vezetése az alapszakos képzésekben, nappali és levelező tagozaton. Mesterképzésben a "Nyomtatott termékek tervezése és szerkesztése" a "Csomagolás-tervezés I-II." tantárgyak oktatása magyar nyelven, a "Prepress- Image Editing with Adobe Photoshop" oktatása pedig angol nyelven, nappali és levelező képzésben egyaránt. Szakdolgozatok konzultációs feladatainak ellátása, TDK és a doktoranduszok hallgatók tevékenységének irányítása. Új tantervek és tananyagok kidolgozása. Szakképzettségnek megfelelő oktatás-szervezési és kutatási témák gondozása. Pályázatok írása és nyertes pályázat esetén a kutató munka irányítása. Rendszeres publikációs tevékenység.

Demonstrátor 2017/18/2. félévre

Beadási határidő: 
2018/01/31

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2017/2018. tanév II. félévére.

A leginnovatívabb szakdolgozat

Beadási határidő: 
2018/02/19

Az innovatív megoldásokat, eredményeket tartalmazó szakdolgozatok/diplomamunkák elismerése, a megvalósítás ösztönzése. A szakdolgozatban ismertetett megoldás, eredmény témáját illetően megkötés nincs, az vonatkozhat egy termék prototípusának megtervezésére, kifejlesztésére, egy piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy dizájn projektre, az OECD Oslo Kézikönyvének széles definíciója  szerint értelmezésben.

Budapesti ösztöndíj 2018-2019

Beadási határidő: 
2018/04/13

Budapest Főváros Önkormányzata

BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

  • A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
  • A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.