Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlatra vonatkozó információk

TVSZ - Szakmai gyakorlat

67. §(1) A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

(2) A szakmai gyakorlat az Egyetem vagy az Egyetem és a szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, illetve a szak tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek

(3) A hallgatónak lehetősége van a szakmai gyakorlatot nemzetközi ösztöndíjprogram keretében is teljesíteni.

68.§ (2) A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. A szakmai gyakorlat időtartamára a tantervben meghatározottak irányadóak. Az Egyetemen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel.

(3) A hathetes szakmai gyakorlat legalább 40 kredit megszerzését követően bármikor teljesíthető.

(4) A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől befogadó nyilatkozatot hoz, amelynek alapján a gyakorlat helyét a kar által meghatározott Intézet engedélyezi.

(5) Kivételes esetben a kar dékánjának engedélyével a szakmai gyakorlat az Egyetem valamelyik intézetében is teljesíthető (belső gyakorlóhely)

A SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

Tanulmányi Ügyrend (TÜ)

A szakmai gyakorlóhely kiválasztása és az együttműködési megállapodás (TÜ/VII./1.sz. melléklet) megkötésének ügyintézése a hallgató feladata.

A megfelelően kitöltött, keltezéssel, aláírással és pecséttel hitelesített együttműködési megállapodás két példányát vissza kell juttatni az intézeti adminisztrátorhoz, a harmadik példány a szakmai gyakorlóhelynél marad.

A felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely között létrejött, határozatlan időre megkötött együttműködési megállapodás alapján a képzésben közreműködő szakmai gyakorlóhelyekről, valamint a belső gyakorlóhelyekről az Oktatási Hivatal nyilvántartást vezet.

Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés (TÜ/VII./2.sz.melléklet) alapján végezhet munkát.

A szakmai gyakorlat teljesítése elismerésének feltétele a szakmai gyakorlóhely által kitöltött igazolólap (TÜ/VII./3. sz. melléklet), kompetencia értékelés (TÜ/VII./4. sz. melléklet), beszámoló (a beszámoló követelményeit ld. a TÜ/VII./5. sz. mellékletben) és/vagy munkanapló (TÜ/VII./6. sz. melléklet) leadása az illetékes intézetnél. A szakmai gyakorlat értékelése az igazoló lapon, háromfokozatú skálán történik: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.

A tantervben előírt szakmai gyakorlat teljesítésének Neptun rendszerbe történő bejegyzését az intézetigazgató által megbízott személy végzi.

A szakmai gyakorlat szervezésének rendje:

  1. A hallgató a szakirányának és az adott szaknak megfelelő szakmai gyakorlati helyet (céget, intézményt) keres, vagy kéri az intézet segítségét.
  2. A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől befogadó nyilatkozatot hoz.
  3. Az intézet dönt arról, hogy a megjelölt cég elfogadható-e a szakmai gyakorlati helyként.
  4. Az intézet és szakmai gyakorlóhely megköti az együttműködési megállapodást és a hallgatói munkaszerződést köt ez alapján a céggel.
  5. A hallgató teljesíti a gyakorlatot, majd ezt követően a cég megküldi az igazolást, illetve a hallgató munkájáról az értékelést (kompetencia értékelés) a karnak.
  6. A hallgató leadja az intézetnek az írásos szakmai beszámolót, vagy munkanaplót.
  7. Az intézet rögzíti a tanulmányi rendszerben, hogy a hallgató a gyakorlatot teljesítette.

A szakmai gyakorlatra vonatkozó jogszabályok: itt.

A szakmai gyakorlat kötelező időtartama BSc képzés nappali és levelező tagozat: 6 hét, MSc képzés nappali és levelező tagozat: 4 hét.

Budapest, 2020. március 5.

Utolsó módosítás: 
2022. március 28.