Környezetmérnöki BSc szak

Diploma megnevezése: Környezetmérnök (Bachelor’s Degree in Enviromental Protection Engineering)

BSc képzés nappali tagozat és nappali duális tagozat (7 félév), levelező tagozat (7 félév)

Angol nyelven is indul

A képzés célja

Olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban (MSc) történő folytatására.

A globális társadalmi-, gazdasági- és környezeti problémák kezeléséhez új szemlélet, “új típusú ember” szükséges. A környezetmérnök szakon olyan szakemberek képzését valósítjuk meg, akik a környezetminőség-javítása, fenntartása és környezetkímélő üzemeltetése terén megfelelő ismeretek és kompetenciák birtokosaivá válnak.

Környezetmérnök szakunkon végzett hallgatóink sokirányú képzésben vesznek részt, amit számos területen tudnak hasznosítani. Átfogó ökológiai szemléletet és ismereteket szerezhetnek a tájelemzés és tájértékelés szempontjairól, a környezet védelem biológiai alapjairól, a korszerű biotechnológiai eljárások alkalmazhatóságáról.Korszerű földtudományi szakismeretek megszerzésével megalapozzák a környezeti problémák főbb szakterületeinek megértését és kezelésének módjait. Ismereteket szereznek a megújuló energiák hasznosíthatóságáról, a hulladékgazdálkodásról, a szennyvíztisztításról, a levegőtisztaság-, zaj- és rezgésvédelemről, az EU és Magyarország környezeti politikájáról. Rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai, humán- és természettudományi ismeretekkel. Képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, kockázatelemzésre, valamely tervről, projektről, a tevékenységet megelőzően, a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelés elkészítésére. Rendelkeznek a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető mintavételi eljárások, mérések megvalósításához a megfelelő kompetenciákkal.

A képzés jellegzetes szaktárgyai:

Természet- és tájvédelem, földtudományi szakismeretek, közegészségtan, környezetvédelmi biológia, ökológia, környezeti elemek védelme, környezetvédelmi műveletek és technológiák, térinformatika, környezet-gazdaságtan és környezetgazdálkodás, környezetvédelmi jogi ismeretek, rendszerszemlélet, minőségirányítási rendszerek.

Hallgatóink megszerzett ismeretei, a gyakorlatok során elsajátított jártasságaik jól hasznosíthatók a termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, természetvédelmi, vízügyi és környezetvédelmi felügyelőségeknél egyaránt. Vállalkozások, üzemek környezetvédelmi felelőseiként a megelőzés, a kárelhárítás és mentesítési eljárások tervezésében, irányításában és végrehajtásában jól hasznosítható képzettségük.

F tanterv – 2023 szeptembertől

Fenntartható energiagazdálkodás, zöldenergia specializáció

Fenntartható területfejlesztés, vízgazdálkodás specializáció

E tanterv

Környezetirányítási rendszerek specializáció

Környezetvédelem a közigazgatásban specializáció

Zöldenergia specializáció

Települési vízgazdálkodás specializáció (Új, 2021-től)


Képzési program >>
Training program >> 


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.11.20.